Skróty klawiszowe:

"Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową
kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych"

- w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04
"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

wielkość tekstu: A A A

Termomodernizacja Szpitala

Strona główna » Aktualności » Termomodernizacja Szpitala

Konferencją podsumowującą realizację projektu oraz uroczystym przecięciem wstęgi zakończyła się największa inwestycja termomodernizacyjna Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu oraz radni Powiatu, wiceprezydent Zawiercia, wójtowie, burmistrzowie, reprezentanci urzędów gmin powiatu oraz media.

Konferencję, odbywającą się w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu otworzył Bogusław Piotrowski, Wicestarosta Zawierciański, który zapoznał zebranych z poszczególnymi etapami realizacji inwestycji, rozpoczętej jeszcze w poprzedniej kadencji.

- Chciałbym podkreślić, że realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi: Zarządu i radnych poprzedniej i obecnej kadencji, Skarbnika Powiatu pani Haliny Mackiewicz, personelu medycznego Szpitala i pacjentów – musimy przecież pamiętać, że inwestycja realizowana była podczas normalnej pracy Szpitala. Przepraszamy pacjentów za wszelkie niedogodności, które w tym czasie mogły być dla nich uciążliwe – mówił Krzysztof Wrona, Starosta Zawierciański. – Dziś wszyscy odczuwamy satysfakcję, że to trudne i kosztowne zadanie mimo przeciwności, zostało zrealizowane.

Anna Pilarczyk – Sprycha, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu podziękowała Zarządowi oraz radnym za trud włożony w realizację zadania, dzięki któremu placówka zyskała nowe oblicze.

Na koniec wszyscy obecni na konferencji wzięli udział w uroczystym przecięciu wstęgi, stanowiącym symboliczne przekazanie zrealizowanej przez Powiat inwestycji.

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 • 14.05.2013r. Powiat Zawierciański podpisał umowę z firmą „NEON” z Częstochowy na opracowanie audytów energetycznych, kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w związku z termomodernizacją Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.
 • 9 sierpnia 2013 roku RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO przyjęła Uchwałę nr XXXIX/509/13 sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 • 16.12.2013r. Powiat Zawierciański złożył wniosek aplikacyjny dla Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG celem umieszczenia na liście rankingowej.
 • 22.10.2014r. w Warszawie przedstawiciele Powiatu Zawierciańskiego podpisali umowę  na dofinansowanie projektu z Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla PL04.

Umowa określiła:

 • całkowity koszt realizacji Projektu  - do kwoty 12.943.968,82 zł brutto
 • koszty kwalifikowane w ramach Projektu - do kwoty 11.311.315,64 zł brutto
 • poziom dofinansowania ze środków Programu nie przekracza 50,01% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu co stanowi kwotę nie większą niż 5.656.597,28 zł brutto

Beneficjent (Powiat Zawierciański) zapewni współfinansowanie projektu w wysokości, co najmniej 49,99% kosztów kwalifikowanych  - 5.654.718,36 zł

Tym samym: Projekt Kompleksowej Termomodernizacji Szpitala zyskał zgodę na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewidzianego na lata 2009-2014 - wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Drugim źródłem finansowania projektu była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski w Katowicach.

 • 15.10.2014r. Powiat złożył wniosek konkursowy na dofinansowanie zadania termomodernizacji szpitala do WFOŚiGW w Katowicach.
 • Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach w dniu 22.04.2015r. wyraziła zgodę na dofinansowanie zadania w formie pożyczki w kwocie 4.098.312,00 zł.
 • 18.08.2015r. w Katowicach przedstawiciele Powiatu Zawierciańskiego podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania.
 • 15.06.2015r. ruszyły roboty budowlane - Inwestor przekazał Wykonawcy: Zakładowi Remontowo - Budowlany „ULBUD” z Częstochowy teren i plac budowy. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową przewidziano na 30.06.2016r. Aneksem z dnia 09.03.2016r. okres wykonania prac budowlano – montażowych wydłużono do dnia 30.06.2016r.

Założone cele:

Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Możliwe będzie zmniejszenie:

 • zużycia energii o 59,35% (tj. o 5.476.254,15 kWh/rok)
 • zmniejszenie emisji CO2 aż o 55% (tj. o 1810,53 MgCO2/rok)

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (instalacja solarna) wyniesie – 170,318 MWh/rok

By osiągnąć określony w projekcie efekt energetyczny, wykonano następujące prace:

 • ocieplenie przegród budowlanych  - 13.687,14 m2
 • wymiana okien – 967 szt. – 1 852,46 m2
 • wymiana drzwi – 18 szt. – 63,68 m2
 • zmodernizowanie instalacji c.o. (w tym wymiana 988 szt. grzejników)
 • zmodernizowanie instalacji wentylacyjnej - 2 kpl.
 • wymiana 2766 opraw oświetleniowych (o mocy 102,47 W)
 • zabudowa 210 kolektorów słonecznych (pow. 531,3 m2)

W dniu 25.06.2016r. Wykonawca robót zgłosił pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania prac budowlanych. Inspektor nadzoru potwierdził w dniu 29.06.2016r. wykonanie zadania zgodnie z zakresem przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa powołana zgodnie z Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego z dnia 09.06.2016r. w dniu 30.06.2016r. przystąpiła do odbiorów końcowych inwestycji.

19.07.2016r.   nastąpił odbiór końcowy inwestycji i podpisanie protokołu odbioru.

Obecnie trwają czynności mające na celu rozliczenie finansowe inwestycji zarówno z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jak i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Radni z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, obecni podczas konferencji, mieli pytania do wykonawcy w zakresie technicznej realizacji projektu. Radny Marek Szczygłowski dopytywał  z kolei o możliwość wykorzystania ewentualnej nadprodukcji cieplej wody z kolektorów do zrobienia w przyszłości basenu do rehabilitacji.

czytano: 786 razy

autor: szpital.starostwo.pl

data dodania: 2016-08-23 13:46:29

Logo EEA Grants, Norway Grants

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

tel.: (32) 45 07 100, (32) 67 107 10 do 12
e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl